Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Všeobecné obchodné podmienky

Nasledujúce zmluvné podmienky sa budú vzťahovať na:

Vaše používanie našej webovej stránky www.vedomylider.sk a všetky jeho podstránky a naša dodávka produktov a služieb a naše vzťahy s vami vo všeobecnosti. Vstupom na našu webovú stránku, prístupom na ňu alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom súhlasíte s dodržiavaním všetkých našich podmienok. Okrem toho, keď si od nás zarezervujete akékoľvek služby a produkty, budete tak robiť v súlade so Zmluvnými podmienkami na tejto stránke. Pokračovaním v rezervácii potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili všetky tieto Podmienky a súhlasíte s tým, že budete nimi viazaní. Tieto Podmienky sa môžu z času na čas meniť. Súhlasíte s tým, že ste viazaní zmluvnými podmienkami platnými v čase rezervácie. Pokiaľ nesúhlasíte s niektorými z podmienok uvedených nižšie alebo s ich jednotlivými časťami týchto zmluvných podmienok, musíte web okamžite opustiť a nepoužívať . Využíváním webu dávate súhlas s dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov, zásad používania súborov cookie a našich pravidiel zrušenia a vrátenia produktov a služieb.

1. Všeobecné ustanovenia 

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Nefér výhoda s.r.o. , IČO: 52995224, DIČ DPH: SK2121227449, so sídlom na Herlianska 826, 09303 Vranov nad Topľou, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). 

 Predmetom kúpy, ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok vedomylider.sk, je predaj online školení, marketingových materiálov, víkendových pobytov a výrobkov. (Ďalej len “predmet kúpy”). Online školenia a marketingové materiály sú produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenia alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v rukách kupujúceho a autor nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú iba odporúčaním a vyjadrením názoru predávajúceho k tejto tematike. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. 

2. Použitie webových stránok

Webové stránky sú určené iba pre vaše osobné použitie. Súhlasíte s tým, že preberáte plnú zodpovednosť za akékoľvek náklady a výdavky, ktoré vám môžu vzniknúť v súvislosti s vaším používaním webových stránok. Snažíme sa, aby boli stránky pre používateľov čo najprístupnejšie.

Ak máte akékoľvek problémy s používaním stránok, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Ak nedodržíte niektorú časť týchto zmluvných podmienok, akékoľvek podmienky alebo zásady, ktoré obsahujú, alebo akýkoľvek platný zákon, môžeme zrušiť alebo pozastaviť váš prístup na web alebo jeho podstránky.

3. Podmienky používania webu

Odsúhlasením podmienok používania tohto webu sa zaväzujete:

● nepoužívať webové stránky na žiadny účel, ktorý je nezákonný podľa akéhokoľvek platného zákona alebo je zakázaný podmienkami tohto webu.

● nepoužívať webové stránky na páchanie akéhokoľvek podvodu.

● nepoužívať webové stránky na šírenie vírusov alebo malwaru alebo iného podobného škodlivého softvérového kódu.

● nepoužívať webové stránky na účely propagácie nevyžiadanej reklamy alebo zasielanie spamu.

● nepoužívať web na simuláciu komunikácie od nás alebo inej služby alebo subjektu za účelom zhromažďovania informácií o identite, overovacích poverení alebo iných informácií („phishing“).

● nepoužívať webové stránky žiadnym spôsobom, ktorý narúša prevádzku našich webových stránok a podnikania, alebo webových stránok a podnikania akéhokoľvek iného subjektu.

● nepoužívať webové stránky žiadnym spôsobom, ktorý poškodzuje maloletých.

● nepropagovať žiadnu nezákonnú činnosť.

● nevyjadrovať ani nenaznačovať, že by sme schvaľovali akýkoľvek iný obchod, produkt alebo službu, ak sme k tomu samostatne písomne nesúhlasili.

● nepoužívať webovú stránku na získanie neoprávneného prístupu alebo používania počítačov, dát, systémov, účtov alebo sietí.

● nepokúšať sa obísť heslo alebo metódy overovania užívateľa.

Odkazy na naše webové stránky

Môžete vytvoriť odkaz na našu webovú stránku z inej webovej stránky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ak takýto odkaz:

● neznamená, že podporujeme vaše produkty a služby alebo ktorýkoľvek z produktov alebo služieb dostupných prostredníctvom webových stránok, na ktoré umiestnite odkaz na naše webové stránky.

● nezobrazuje akúkoľvek z ochranných známok a log používaných na našich webových stránkach bez nášho súhlasu alebo povolenia vlastníka takýchto ochranných známok alebo log.

● nie je umiestnený na webovej stránke, ktorá sama o sebe nespĺňa požiadavky na prijateľné použitie podľa týchto Zásad.

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste okamžite odstránili akýkoľvek odkaz na našu stránku. V tejto situácii musíte okamžite vyhovieť akejkoľvek našej žiadosti o odstránenie akéhokoľvek takého odkazu.

Používanie nášho mena a loga

Bez nášho písomného súhlasu nesmiete používať naše ochranné známky, logá ani obchodné názvy.

Porušenie

V prípade vášho porušenia zmluvných podmienok môžeme ukončiť alebo pozastaviť vaše používanie webovej stránky, odstrániť alebo upraviť dáta, sprístupniť dáta orgánom činným v trestnom konaní alebo podniknúť akékoľvek kroky, ktoré považujeme za nevyhnutné na nápravu porušenia.

Obmedzenie našej zodpovednosti

S výnimkou akejkoľvek právnej zodpovednosti, ktorú nemôžeme zo zákona vylúčiť, nie sme právne zodpovední za žiadne straty, ktoré ste vy ani my nemohli predvídať pri vytváraní týchto zmluvných podmienok alebo ktoré neboli spôsobené akýmkoľvek porušením z našej strany.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo tieto zmluvné podmienky čas od času zmeniť. Naše aktualizované zmluvné podmienky budú zobrazené na webových stránkach a pokračovaním v používaní a prístupe na web po takýchto zmenách súhlasíte s tým, že budete týmito zmenami, ktoré vykonáme, viazaní. Je vašou zodpovednosťou čas od času skontrolovať tieto zmluvné podmienky a overiť prebehnuté zmeny.

4. Informácie uvedené na webe

Aj keď sa snažíme dosiahnuť, aby bol web presný, aktuálny a bez chýb, nemôžeme sľúbiť, že tomu tak bude vždy a bez výhrad. Ďalej nemôžeme sľúbiť, že webové stránky budú vhodné alebo aktuálne pre akýkoľvek účel. Akékoľvek spoľahnutie sa na informácie na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko. Prevádzkové webové stránky môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť, ako uznáme za vhodné. Obsah je poskytovaný iba pre vaše všeobecné informačné účely a aby sme vás informovali o nás a našich produktoch a novinkách, funkciách, službách a ďalších webových stránkach, ktoré by vás mohli zaujímať. Nepredstavuje technické, finančné, lekárske alebo právne poradenstvo ani žiadny iný typ poradenstva a nemalo by sa naň pre žiadne účely spoliehať.


Webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy alebo odkazy na webové podstránky tretích strán. Akékoľvek textové odkazy alebo odkazy sú dostupné iba pre vaše pohodlie. Nemáme žiadnu kontrolu nad webovými stránkami tretích strán a neprijímame žiadnu právnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah, materiál alebo informácie na nich obsiahnuté. Zobrazenie akéhokoľvek hypertextového odkazu a odkazu na akúkoľvek webovú stránku tretej strany neznamená, že podporujeme web, produkty alebo služby tejto tretej strany. Používaním stránok tretích strán sa môže riadiť zmluvnými podmienkami týchto stránok tretích strán.


Duševné vlastníctvo

Táto webová stránka si vyhradzuje práva duševného vlastníctva na nej, a to vrátane a bez obmedzení na akýkoľvek obsah, sú výlučne našim vlastníctvom.

Práva duševného vlastníctva znamenajú práva napr. autorská práva, ochranné známky, názvy domén, práva k dizajnom, práva k databázám, patenty a všetky ďalšie práva duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu, alebo už sú registrované alebo neregistrované (kdekoľvek na svete).

Vyhrazujeme si všetky svoje práva na akékoľvek duševné vlastníctvo v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami. To znamená, že zostávame ich vlastníkmi a môžeme ich používať, ako puznáme za vhodné. Nič v týchto prípadoch vám neudeľuje práva na webových stránkach okrem tých, ktoré sú nevyhnutné pre zmluvné podmienky prístupu na webových stránkach.


5. Objednávka 

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky, a to na adrese https://masterclass.vedomylider.sk/home Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť chyby. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t. j. kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu a predávajúci sa po uhradení kupujúcim zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy. Tieto obchodné podmienky, ktoré sú zároveň zverejnené na webových stránkach predávajúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá vyplnením a odoslaním objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 

6. Kúpna cena, daňový doklad

Všetky ceny služieb nájdete na stránke masterclass.vedomylider.sk/home


 

Daňový doklad – Faktúra 

 

Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad-faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktu. Predávajúci nie je platcom DPH. 

 

Možnosti platieb 

 

Bankovým prevodom na bankový účet SK0983300000002401699173 Prostredníctvom služby PayPal alebo Stripe. Forma platby  

Platba je možná len jednorazovo. Splátkový predaj nie je možný. 

 

Dodacie podmienky 

 

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. 

7. POPLATKY

Aktuálne poplatky za služby a programy sú zvyčajne uvedené na stránkach jednotlivých programov a ak nie je uvedené inak, zahŕňajú DPH.

Upozorňujeme, že DPH nie je možné vrátiť, ak bola predtým zaplatená, a mali by ste si ju nárokovať späť prostredníctvom miestneho úradu pre DPH.

Vyhradzujeme si právo na zmenu ponúkaných poplatkov/balíkov, ale vždy budeme dodržiavať dohodnutú sumu za dohodnuté obdobie všetkých služieb, ktoré boli stanovené na začiatku našej spolupráce. Ak však budete chcieť pokračovať v spolupráci s nami aj po ukončení počiatočného balíka, nie je zaručené, že sadzby budú rovnaké.

8. VYHLÁSENIE

Nemôžeme zaručiť a nezaručujeme, že dosiahnete konkrétny výsledok, pozitívny alebo negatívny, finančný alebo iný, prostredníctvom používania našich Programov, Produktov, Podujatí, Služieb a Materiálov programu, a vy akceptujete a chápete, že výsledky sa u každého jednotlivca líšia. Taktiež sa výslovne zriekame akejkoľvek zodpovednosti za rozhodnutia, konanie, výsledky, používanie, nesprávne používanie alebo nepoužívanie informácií poskytnutých alebo získaných prostredníctvom akýchkoľvek našich Programov, Produktov, Služieb alebo Programových materiálov. Súhlasíte s tým, že vaše výsledky sú výlučne vaše vlastné a my nenesieme žiadnu zodpovednosť za vaše výsledky a rozhodnutia.Obsah tejto stránky a Programov, Produktov, Služieb a Materiálov programu slúži len na vzdelávacie účely. Nič z toho, čo sa nachádza na tejto webovej stránke, v Programe, Produktoch, Službách a Materiáloch programu, nemá slúžiť, ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva. Nenahrádza ani terapiu. Zároveň rezerváciou a zakúpením produktov ktoré obsahujú živé stretnutie, súhladíte s tým že stretnutia sa realizujú primárne prostredníctvom online platformy ZOOM / Google meet ak nie sme dohodnutí výnimočne inak. Pri zrušení sedenia bez oznámenia alebo neskôr ako 24 hodín sedenie prepadá bez nároku na presun a vrátenie peňazí. Platba za sedenie alebo program je po uskutočnení stretnutia nevratná. V prípade súkromných sedení súhlasíš že ak sa na sedenie dostavíš s oneskorením, môže byť tento čas odčítaný z tvojho vyhradeného času. Je dôležité mať na pamäti časový harmonogram ktorý sme si dohodli a tiež brať ohľad na daľších objednaných klientov. Zároveň rozumieš tomu že je na sebe potrebné pracovať aj mimo našich stretnutí.

Vaša voľba, vaša zodpovednosť za svoje duševné zdravie: Aj keď vám prostredníctvom práce, ktorú vykonávame, budeme ponúkať rady a iné spôsoby, ako sa pozrieť na vaše problémy a ich riešenia na vaše zváženie, týmto súhlasíte s tým, že čokoľvek budeme s vami diskutova, je len jnáš osobný pohľad a nie je pre vás záväzujúci, ani to nie je predpis. Ak chcete prediskutovať naše návrhy týkajúce sa vášho duševného zdravia s niekým iným, mali by ste ich prediskutovať s licencovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

9. Zásady doručovania

Spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území Európskej únie. Keďže väčšina našich produktov je k dispozícii online, prístupové/prihlasovacie údaje vám budú zaslané do 24 hodín od prijatia zaplatenej objednávky.

On-line koučingové služby budú poskytované podľa dohody s vami v čase rezervácie.

10. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list alebo zápis na inom trvanlivom nosiči (e-mail) o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 

 Odstúpenie môže kupujúci vykonať elektronickou formou na e-mail: [email protected] s vyhlásením, že od zmluvy odstupuje a s priložením kópie faktúry / daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis so sumou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu, produktu. Suma bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Suma bude vrátená späť bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude kupujúcemu znemožnený prístup do členskej sekcie plateného online kurzu. 

Zásady vrátenia peňazí/zrušenia rezervácie

Všetky poplatky a zakúpené produkty a služby sú nevratné. Všetky zakúpené služby ste povinní riadne a v čas kompletne uhradiť. Ak bol dohodnutý platobný plán, budete zodpovední za vykonanie dohodnutých platieb v dohodnutých termínoch. Ak si zakúpite koučovací balík a zistíte, že z akéhokoľvek dôvodu nemôžete využiť svoje sedenia alebo v prípade, že sa rozhodnete vrátiť náš produkt alebo nevyužiť službu po tom, čo ste zaplatili, nevraciame žiadne peniaze. Zakúpením našich produktov alebo služieb súhlasíte s uhradením plnej ceny produktu.

Digitálne produkty

V prípade, že bol pre akýkoľvek zakúpený digitálny produkt dohodnutý platobný plán, vyhradzujeme si právo zvýšiť celkový zaplatený poplatok za produkt na pokrytie administratívnych poplatkov. Tento poplatok sa môže pohybovať medzi 5 a 20 % a vzťahuje sa na všetky plány mesačných platieb. Pri výbere plánu platieb zodpovedáte za to, že dohodnuté prostriedky sú k dispozícii na spracovanie v dohodnutých termínoch a je vašou zodpovednosťou rozhodnúť sa, ktorá možnosť platby je pre vás tá pravá.

Ak ste si zakúpili online kurz alebo hybridný program vo forme platobného plánu a nesplníte dohodnuté platobné podmienky, stratíte prístup ku všetkým súvisiacim programovým materiálom a budete vylúčení z akejkoľvek súvisiacej členskej skupiny. Akékoľvek poplatky zaplatené za produkt k dnešnému dňu nebudú vrátené.

1:1 Sedenia

Ak si dohodnete 1:1 sedenie a zistíte, že z akéhokoľvek dôvodu nemôžete využiť vaše dohodnuté koučovacie sedenia 1:1, môžete zvyšné sedenia prerušiť na 1 mesiac. Ak sa rozhodnete zrušiť proces bez dokončenia koučovacích sedení a po uplynutí 1-mesačného obdobia pozastavenia, tieto sedenia prepadnú a naďalej budete zodpovedný za všetky neuhradené platby.

Živé pobyty

V prípade že sa zúčastníte živého podujatia alebo pobytu: Pri rezervácii miesta na naše pobyty na živo je vyžadovaná nevratná záloha vo výške 30% z celkovej sumy podujatia. Táto záloha je potrebná na zabezpečenie miesta a jej účelom je zabezpečiť vážnosť rezervácie.

Platby a zmeny

a. Platby: Celková suma za podujatie je potrebná na zaplatenie najneskôr do 15 dní pred začiatkom podujatia. b. Zmeny a zrušenia: V prípade zrušenia rezervácie viac ako 15 dní pred začatím podujatia vaša platba prepadá a je nevratná.

c. V prípade, že sa rozhodnete zrušiť účasť na podujatí, je potrebné o tomto rozhodnutí informovať organizátora písomne e-mailom na [email protected] alebo prostredníctvom iného formálneho spôsobu komunikácie najneskôr do 48 hodín pred začatím podujatia. 

Potvrdenie rezervácie: Rezervácia miesta na podujatí je považovaná za definitívnu a potvrdenú až po prijatí nevratnej zálohy a potvrdení úhrady celkovej sumy v stanovenom termíne. Zmeny v podmienkach: Vyhradzujeme si právo meniť tieto obchodné podmienky vrátane zmeny sumy nevratnej zálohy. Ak sa takéto zmeny vyskytnú, budeme vás o nich informovať vopred. Záverečné ustanovenie: Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných Obchodných Podmienok a platí v rovnakej miere ako ostatné ustanovenia.

UPOZORNENIE: Aby ste mohli naplno využiť výhody našich služieb, zdržte sa pitia alkoholu alebo akýchkoľvek nelegálnych drog aspoň 48 hodín pred začiatkom kurzu/podujatia, pretože to môže ovplyvniť vašu schopnosť zúčastniť sa. Ak dôjde k porušeniu tohto pravidla, budete vyzvaní, aby ste odišli bez vrátenia peňazí.

11. BIZNIS A SEBAPREZENTÁCIA

a. Vlastná propagácia nie je povolená na žiadnej platforme alebo podujatí hostenom vedomylider.sk, pokiaľ povolenie nezískate priamo od nás.

b. Platforma hostená vedomylider.sk zahŕňa, ale nie je obmedzená na kurzy, udalosti,WhatsApp skupiny a facebookové skupiny.

c. Vlastný propagačný materiál nie je povolený na žiadnej platforme a podujatí hostenej vedomylider.sk Účasť na kurze/podujatí nie je určená, ani sa nebude považovať za vytvorenie partnerstva alebo spoločného podniku medzi vami a vedomylider.sk

d. Na našich podujatiach na živo používame počas kurzov rôzne typy zariadení, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na elektrické zariadenia, reproduktory, projektory, difúzory.

e. Nezodpovedáme za žiadne zranenie alebo stratu spôsobenú vašou nedbalosťou.

12. Dôvernosť koučovania

Beriete na vedomie, že pri našej spolupráci môžete prezradiť ciele, plány do budúcnosti, obchodné záležitosti, informácie o práci, osobné a iné podobné súkromné informácie. Nikdy, či už priamo alebo nepriamo, nebudeme dobrovoľne používať žiadne takéto informácie vo svoj prospech alebo tieto informácie poskytovať tretej strane. Bez vášho súhlasu nebudeme dobrovoľne zverejňovať, že ste v koučovacom vzťahu.

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.  

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane. 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce pravidlá na Ochranu osobných údajov.


13. Zodpovednosť 

Zabezpečenie 

 

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. 

 

Zodpovednosť za obsah webu 

 

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 

14. Fotografovanie a filmovanie

a. Zúčastnením sa na našom pobyte, kurze alebo podujatí zároveň súhlasíte s tým, aby sme používali fotografie a/alebo videozáznamy vrátane vašich obrázkov interne aj externe na propagáciu našich služieb.


b.Beriete na vedomie, že tieto obrázky môžu byť použité v tlačených a digitálnych mediálnych formátoch, vrátane tlačených publikácií, webových stránok, e-marketingu, plagátov, bannerov, reklamy, filmu, sociálnych médií a na účely výučby.


c. Máte právo požiadať o zobrazenie kópie informácií, ktoré o vás uchovávame, a požiadať o opravu alebo vymazanie informácií, ktoré už nie sú potrebné.


d. Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme prestal používať vaše obrázky, v takom prípade nebudú použité v budúcich publikáciách, ale môžu sa naďalej objavovať v publikáciách, ktoré sú už v obehu z minulosti.


15. Ochrana osobných údajov

Viď nižšie na konci webu v kolónke zásady ochrany osobných údajov. Osobné údaje môžeme zhromažďovať a spracovávať, keď vyplníte formulár na Stránke, keď nás kontaktujete alebo keď nám poskytnete informácie počas e-mailových a telefonických konzultácií. To zahŕňa, bez obmedzenia, informácie poskytnuté v čase registrácie na Stránke, odoslaní vašich údajov nám a ak nahlásite problém so Stránkou. Môžeme tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa podrobností o návštevách našej stránky a zdrojov, ku ktorým máte prístup. Akékoľvek osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, použijeme striktne v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov. Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, budeme uchovávať a uchovávať ich elektronicky alebo inak.


Neuchovávame údaje o kreditnej karte ani nezdieľame údaje o zákazníkoch so žiadnymi tretími stranami

Predávajúci plne rešpektuje dôverný charakter Vašich dát, ktoré vyplňujete do objednávky a poskytujete občianskemu združeniu Nefér výhoda o.z. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami, t. j. všetku zákaznícku administratívu a taktiež k marketingovým účelom. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu. 

 

Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na stránke venovanej Ochrane osobných údajov. 

 

Predávajúci si z dôvodu minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu [email protected]

16. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane. 

17. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2023. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://online.vedomylider.sk/vseobecne-obchodne-podmienky a je označená dátumom účinnosti. 

Všetky nové objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok. 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky v súvislosti s našimi zmluvnými podmienkami a/alebo zásadami ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu [email protected]